ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอังคณา ทองการบ้านคำป่าหลายให้ออกจากราชการ 
2นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลามุกดาลัยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3นางสุทธิษา สุคนธชาติมุกดาลัยวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย คณะกรรมการการอาชีวศึกษา