ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวงศ์คำ ถิ่นวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารลาออกจากราชการ 
2นายทรงพล ชัยมงค์ไตรมิตรวิทยาคมร.ร.บ้านหนองแสง อ.ปลาปกา จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
3นางสาวพรรินทร์ดา ไชยคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารร.ร.บ้านขอนขว้าง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
4นายเกียรติคุณ วงค์สุวรรณบ้านดงหลวงร.ร.บ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
5นางสาวรัชดาภรณ์ ทำมานบ้านย้อมพัฒนาร.ร.โพนทองวิทยา อ.เรณูนคร จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
6นางสาวนงค์ลักษ์ กุนะบ้านหนองแวงร.ร.ดอนเหลืองทองวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
7นางขวัญเรือน คำมุงคุณบ้านชะโนด 2ร.ร.บ้านป่าตอง อ.นาแก จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต1
8นายนที แก้วมะบ้านโสกร.ร.นาแกน้อย อ.นาแก จ.นคพนม สพป.นครพนม เขต 1
9นายอนุชา ภาคนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารร.ร.บ้านนาทุ่งม้ง อ.นาแก จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
10นางวริศรา พลขันธ์บ้านเปียดร.ร.บ้านนาดู่ อ.นาแก จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
11นายวัชระ กฐินสมมิตร์บ้านโสกร.ร.บ้านขามเตี้ยน้อย อ.โพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 2
12นางสาววนาลี ปะกิระเนย์บ้านคำบกราษฎร์นุกูลร.ร.วัดสุทธิมงคล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2
13นายอนุรักษ์ พรมชาติบ้านบาก2ร.ร.กุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
14นางวิจิตรา มหาอุปบ้านป่งเปือยร.ร.บ้านโนนยาง ดอนเม็ก จ.หนองค สพป.หนองคาย เขต 1
15นางสาวพรเมธา บุตรนามบ้านบุ่งอุทัยร.ร.วัดแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
16นางณิชชา คนคล่องบ้านแก่นเต่าร.ร.ผึ่งแดดวิทยาคาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร