ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุรัตน์ สมวงศ์บ้านโพนงามโรงเรียน ตชด.บ้านป่งคอม อำเภอเขมราฐ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2นางวัชราพร ทองเรียงบ้านโพนสวางโรงเรียนบ้านนาพิน อ.ตระการพืชผล สพป.อุบลราชธานี เขต 2