ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพิกุล บุญตั้งอนุบาลมุกดาหารถึงแก่กรรม 
2นายเชาวน์วัศ สลางสิงห์บ้านคำบกราษฎร์นุกูลลาออกจากราชการ