ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศรีนวล พละพรบ้านคำสร้อยเกษียณอายุ 
2นายสถิตย์ นาคนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
3นายอาทิตย์ อมรสินบ้านม่วงเกษียณอายุ 
4นางทิพย์วรรณ ลอดคูบอนมุกดาลัยเกษียณอายุ 
5นายสมัย แก้วเสนาบ้านบุ่งอุทัยเกษียณอายุ 
6นางสาวยุพาภรณ์ โพธิ์ตาตบ้านนาอุดมเกษียณอายุ 
7นางสาวศศิธร เวียงวะลัยบ้านโนนศรีเกษียณอายุ 
8นายนิติ โสภาคะยังบ้านเหล่าสร้างถ่อเกษียณอายุ 
9นางนิภาพรรณ อุระบ้านนาถ่อนเกษียณอายุ 
10นายปิยะ นามน้าวแสงบ้านนาโปน้อยเกษียณอายุ 
11นางนฤมล เรืองไชยบ้านนาหินกองเกษียณอายุ 
12นางสมเพ็ชร เมืองโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
13นางจีราภรณ์ ทัศดรบ้านชะโนด 2เกษียณอายุ 
14นายอนิรุทธ์ วังคะฮาตบ้านนาตะแบง 2เกษียณอายุ 
15นายสุใน อันปัญญาพระราชทานบ้านหนองหมูเกษียณอายุ 
16นายไพบูลย์ ใหมคำบ้านแก้ง2เกษียณอายุ 
17นายศิลป์ประสงค์ นาโสกบ้านหนองน้ำเต้าเกษียณอายุ 
18นางพัชรี วงษ์พนาวันเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์เกษียณอายุ 
19นางจินตนา เอี่ยมอุตมะอนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
20นายสายันต์ บุญลีอนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
21นายจำรูญ คำนนท์บ้านคำสร้อยเกษียณอายุ 
22นายเมฆ จันทะหงษ์บ้านคำไหลเกษียณอายุ 
23นางปัญญา สำราญพรหมชุมชนศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
24นายสุภาพ สกุลไทยชุมชนดอนตาลเกษียณอายุ 
25นางเนตรนภา ซามงค์บ้านโพนสว่างเกษียณอายุ 
26นางประกาย ปาวงค์บ้านนายอเกษียณอายุ 
27นายธงชัย ผางพันธ์บ้านนายางเกษียณอายุ 
28นายบุญนาม อินทะปัญญานาหว้าประชาสรรค์เกษียณอายุ 
29นายดึง เชื้อคมตาบ้านกกตูมเกษียณอายุ 
30นายประเวท สุคำภาร่มเกล้าเกษียณอายุ 
31นางจุฑารัชด์ ไชยเพชรบ้านหนองหนาวเกษียณอายุ 
32นายไสว แก้วหาญบ้านโคกหินกองเกษียณอายุ 
33นางนาฎลัดดา โคสะสุบ้านโนนยางเกษียณอายุ 
34นายสง่า กลางประพันธ์บ้านงิ้วเกษียณอายุ 
35นายยูรวทัญญู วังคะฮาตมุกดาลัยเกษียณอายุ 
36นายลมิตร แสนโสมบ้านบาก1เกษียณอายุ 
37นางสุนา สุนทรสบ้านเป้าป่าแสดเกษียณอายุ 
38นายจำรอง จันทร์เต็มบ้านภูเกษียณอายุ 
39นายสุดตา ไตรยวงศ์บ้านเป้าป่าแสดเกษียณอายุ 
40นางรัชนีภรณ์ คนหาญบ้านเหล่าน้อยเกษียณอายุ 
41นางปริญญา ผิวขำบ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)เกษียณอายุ 
42นายชัยยา จันปุ่มบ้านบุ่งเกษียณอายุ 
43นายเมตตา จันปุ่มบ้านจอมมณีใต้เกษียณอายุ 
44นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
45นายวุฒิศักดิ์ คนหาญบ้านแวงเกษียณอายุ 
46นางศิริลักษณ์ ว่องไวบ้านเหล่าเกษียณอายุ 
47นางสุนทร โสภาคะยังบ้านเหล่าสร้างถ่อเกษียณอายุ 
48นางดวงดาว โลคลังบ้านเหล่าสร้างถ่อเกษียณอายุ 
49นายโกวิทย์ แก้วดีบ้านม่วงหักเกษียณอายุ 
50นายเอกพงษ์ อาจหาญบ้านเหล่าสร้างถ่อเกษียณอายุ 
51นายสมาน ปากหวานบ้านกลางเกษียณอายุ 
52นายเทวัญ อุปัญญ์บ้านห้วยลำโมงเกษียณอายุ 
53นางสวนีย์ จิตจักรบ้านกุดแข้ใต้เกษียณอายุ 
54นางวนิดา แสนโสมชุมชนบ้านคำชะอีเกษียณอายุ 
55นางยุพา บุตรดีวงศ์นาคำน้อยวิทยาเกษียณอายุ 
56นางเปรมจิต ทีระฆังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
57นางสุนทรา เมืองโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
58นายสุพัฒน์ ป้องสีดาบ้านนาตะแบง1เกษียณอายุ 
59นายประกอบ ใจสุขบ้านนาสองห้องเกษียณอายุ 
60นางอรดี พระสาวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
61นายประกิต บางทรายชุมชนบางทรายใหญ่เกษียณอายุ 
62นางกาญจน์มณี เมืองโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
63นางสุดาวรรณ แถมวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
64นางอุบลทอง ไตรยวงศ์บ้านหลุบปึ้งเกษียณอายุ 
65นางดวงดาว ทองผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
66นายสนิท ว่องสาริกันอนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
67นายบรม บำรุงสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
68นางสาววนิดา ราชิวงศ์อนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
69นายพัฒพงษ์ เมืองโคตรเกษียณอายุ 
70นางยวงพร รุ่งเรืองชุมชนศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
71นายมานพ บัวพรมบ้านหนองแอกเกษียณอายุ 
72นายอวยชัย อุทิตสารบ้านกุดโง้งเกษียณอายุ 
73นางรัตนา หาญเจริญมุกดาลัยเกษียณอายุ 
74นางอารยา พรหมแพงเกษียณอายุ 
75นายกัณฑ์เอนก ทวีโคตรบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"เกษียณอายุ 
76นายสมาน สุภาวรารัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกษียณอายุ 
77นายจุบรรณ บรรจงบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501เกษียณอายุ 
78นายนิคมศักดิ์ กุมภิโรบ้านโค้งสำราญเกษียณอายุ 
79นางสมจิตร์ เชื้อคมตาบ้านหนองคองเกษียณอายุ 
80นายวุฒิชัย ไตรยวงศ์บ้านโพนงามเกษียณอายุ 
81นางศรีสุดา เจริญราษฎร์บ้านบะเกษียณอายุ 
82นางรุจิราภรณ์ คนขยันบ้านซ่งเกษียณอายุ 
83นายราชกิจ สุวรรณไตรย์บ้านชะโนด 2เกษียณอายุ 
84นายสุรชาติ แสนวิเศษบ้านคำป่าหลายเกษียณอายุ 
85นายจรินทร์ แสงโคตรนาคำน้อยวิทยาเกษียณอายุ 
86นางศรีสมร พรอร่ามบำรุงพงศ์อุปถัมภ์เกษียณอายุ 
87นางศิริฉัตร สิมานุรักษ์บ้านนาโด่เกษียณอายุ 
88นางรัชนี นครชัยบ้านหนองโอใหญ่เกษียณอายุ 
89นางสนาน ลาภภิญโญชุมชนบ้านหนองบัวเกษียณอายุ 
90นางสมัย วงษ์สารักษ์บำรุงพงศ์อุปถัมภ์เกษียณอายุ 
91นางธัญญารัตน์ กลางประพันธ์ชุมชนเมืองหนองสูงเกษียณอายุ 
92นางปริศนา พระสว่างบ้านโนนยางเกษียณอายุ 
93นายวารินทร์ ศรีลาศักดิ์บ้านโคกหนองหล่มเกษียณอายุ 
94นางถนอมศรี ปลั่งกลางบ้านบาก2เกษียณอายุ 
95นายกิจจา พิมพานนท์บ้านคำเขืองเกษียณอายุ 
96นายสุรชาติ ปรีดีบ้านหนองไฮเกษียณอายุ 
97นางสายบัว สุวรรณศรีบ้านคำเขืองเกษียณอายุ 
98นางเครือฟ้า อินทรพรหมมาอนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
99นายอินโท จันปุ่มมุกดาลัยเกษียณอายุ 
100นางเยาวเรศ สิงหะตาป่งแดงวิทยาคมเกษียณอายุ 
101นางปริศนา รัชอินทร์บ้านแมดเกษียณอายุ 
102นายไพฑูรย์ นาโสกแก้งนาบอนพิยาสรรค์เกษียณอายุ 
103นางธัญจิรา ใจสุขอนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
104นางบุญถนอม ไกรยะนาอนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
105นายพงศกร ศรเพชรบ้านคำนางโอกเกษียณอายุ 
106นายสุรชิต สุพรบ้านดงมอนเกษียณอายุ 
107นายสมบิล บริสุทธิ์บ้านกกตูมเกษียณอายุ 
108นายสมนึก เณธิชัยบ้านชะโนด 2เกษียณอายุ 
109นางศิริพร สุวรรณไตรย์บ้านหนองเอี่ยนเกษียณอายุ 
110นางธนียา กุลจันทร์บ้านดานคำเกษียณอายุ 
111นางยิ้มยวน ไวว่องไตรมิตรวิทยาคมเกษียณอายุ 
112นางนิรมล ยืนยั่งบ้านแมดเกษียณอายุ 
113นายสุดสาคร แสนสุขชุมชนบ้านคำชะอีเกษียณอายุ 
114นายสฤษดิ์ แสนโคตรบ้านวังไฮเกษียณอายุ 
115นางวัลลภา เมินขุนทดบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501เกษียณอายุ 
116นายวันทอง ภาคภูมิบ้านงิ้วเกษียณอายุ 
117นายนิวัติ ศาสตร์แก้วชุมชนโพนทรายเกษียณอายุ 
118นายสมนึก ช่างพันธ์อนุบาลมุกดาหารเกษียณอายุ 
119นายเฉลิม แก้วดีบ้านอุ่มไผ่เกษียณอายุ 
120นายเตินคิด อุทธศรีบ้านบาก2เกษียณอายุ 
121นายบุญเรียน จิตอามาตย์ชุมชนบ้านหนองบัวเกษียณอายุ 
122นายค้ำ วงศ์กระโซ่บ้านโพนแดงเกษียณอายุ 
123นายทวี เมืองโคตรบ้านแฝกเกษียณอายุ 
124นายคำคาร ศรีวิชาบ้านพรานอ้นเกษียณอายุ 
125นายณัฐพงศ์ พนมอุปถัมภ์บ้านเหล่าครามเกษียณอายุ 
126นายอุดมพันธ์ รัตนวงศ์บ้านมะนาวเกษียณอายุ