ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายโกวิท แก้วศรีนวมบ้านคำพี้ลาออกจากราชการ 
2นางสาวนิโลบล ทองวิเศษบ้านหนองแคนนาจานโรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ลืออำนาจ สพป.อำนาจเจริญ
3นางสาวสุนิศา กิ่งแก้วนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงโอนไปสพป.นครพนม เขต1 สพป.นครพนม เขต1
4นางสาวอาภัสสร กลางประพันธ์บ้านสามขามิตรภาพที่ 3โรงเรียนมุกดาหาร สพม.เขต 22 สพม.เขต 22
5นางสาวคีรีบูรณ์ สีทาบ้านสามขามิตรภาพที่ 3โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 สพม.เขต22
6นางหนูรัก กงหาหนบ้านคำบง1โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.เขต 22
7นายวิชญ์มนต์ มุกธวัตรบ้านป่าเตยโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ สพป.ยโสธร เขต 2
8นางสาวสุวรรณณี พันธ์ทองคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป.ยโสธร เขต 2
9นางวันทนา วรรณธงชัยมุกดาลัยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
10นายศักดิ์สิทธิ์ จันปุ่มบ้านติ้วราษฎร์อุทิศโรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต3
11นางสาวรำไพ ไชยยนต์บ้านหนองยางโรงเรียนหนองสระพัง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3
12นายสมศักดิ์ หนองแคนบ้านคำไหลลาออกจากราชการ