รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนายมารุต อุปนิสากร   
101มุกดาลัยนายชาติชาย ก่อคุณ 042611311 
102ชุมชนศรีบุญเรืองนายวิเศษ ปรีประสาท 042611820 
103บ้านนาโปน้อยนายอังกูร อ้วนพรหมมา 042611295 
104บ้านบุ่งอุทัยนายรวมมิตร พันธ์มุก 042613653 
105บ้านโนนศรีนางเอมอร ภูแด่น 042613183 
106บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"นายประยูร บุญประสพ 042613185 
107บ้านท่าไค้นายสุนทร ไชยพันธ์   
108เมืองใหม่นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ 042611346 
109บ้านศูนย์ไหมนายประสาน จันทร์เผือก 042614758 
110บ้านกุดโง้งนายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย 042610020 
111นาคำน้อยวิทยาว่าที่ร้อยตรีฤทธิกล้า ขุนทวี 042673014 
112คำสายทองวิทยานายหัสดร สุดชา 042612191 
113บ้านดานคำ  042631455 
114บ้านเหมืองบ่า    
115อนุบาลมุกดาหารนายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ 042613006 
116คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยานายรณชัย ปัญญาพ่อ 042614126 
117บ้านโค้งสำราญ  042680011 
118บ้านดงมัน    
119บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงนายกาจณ์ณัท กิ่งเกษบุญเยี่ยม 042699096 
120บ้านเหล่าครามนายพิเชษฐ มหาวงศ์ 042603063 
121บ้านคำเขืองนายสมจิตร แสนคำ 042613187 
122บ้านพรานอ้นนายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ 142613186 
123บ้านคำเม็กนางสาวกานดา ดาราพันธ์ 042613695 
124บ้านโคก1  042610465 
125บ้านหนองแวงนายสุรศักดิ์ จันทรโคตร 042610420 
126บ้านสงเปือยนายชัยณรงค์ ฤทธิวงค์ 042610055 
127บ้านหนองบัวนายสมบัติ ศรีวิเศษ 042610474 
128บ้านพังคองนายทวีศักดิ์ สายคง 042614048 
129บ้านป่าหวายนางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์ 042610421 
130ชุมชนนาโสกนายประชาน แสนสุข 042610517 
131แก้งนาบอนพิยาสรรค์นายประสาทชัย แสนนา 042610462 
132บ้านป่งเปือยนางบรรลือ มิระสิงห์ 042680320 
133บ้านนาโด่นางปาริชาติ ทับทอง 042670118 
134บ้านหนองน้ำเต้า    
135ชุมชนบางทรายใหญ่นางนิภาพร อุปนิ 042674033 
136บ้านหนองแอกนายปริญญา บุญล้อม 042694214 
137บ้านดอนม่วยนางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ   
138บ้านหนองหอยป่าหวายนายสมบัติ นาจาน 042610452 
139บ้านคำฮีนายภูวดล พลอยพันธ์ 042610427 
140นายประดิน อินไชยา   
140บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณนายประดิน อินไชยา 042612192 
141บ้านคำผักหนอกสงเปือยนายอดุลย์ ลมงาม   
142ชุมชนโพนทรายนายโอวาท สุเลิศ 042610046 
143บ้านนาถ่อนนายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด   
144บ้านหนองหญ้าไซย์นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ 042630471 
145บ้านแก่นเต่าว่าที่ร้อยตรีชินชาติ ชูคำสัตย์ 042613112 
146บ้านกุดแข้นายวิพัฒน์ บัวชู 042610154 
147บ้านม่วงหักนายวสันต์ ปัญญาบุตร 042610467 
148บ้านกุดแข้ใต้นายเชาวลิต แสงเดือน 042610151 
149บ้านดงยางนันทวันนายวิเชียร สุขสำราญ 042610453 
150บ้านนาโสกน้อย  042610468 
151บ้านดงเย็นนายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ 042680117 
152บ้านหนองแคนนาจานนายโอนัด เพชรราเวช 042680012 
153บ้านสามขัวนายสมมัคร ผลสว่าง 042680122 
154บ้านป่งโพนว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 042680120 
155บ้านโพนสวางนายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร 042680121 
156บ้านโคกขามเลียนนายประกอบ มีธรรม 042680118 
157นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงนายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ 042680119 
158บ้านคำบง2    
159บ้านคำป่าหลาย  042643051 
160บ้านสามขามิตรภาพที่ 3นายปรัชญา มานะวงศ์   
161บ้านนาเสือหลายหนองยอนายทินกร จันทรโคตร 042913318 
162บ้านนาคำน้อย2  042610466 
163บ้านนาสองห้อง    
164แก้งโนนคำประชาสรรค์นายสมถิ่น โทจันทร์   
165บ้านนาตะแบง1นายประกาศ สว่างวงษ์ 042610539 
166บ้านผึ่งแดด  042630030 
167บ้านดงมอนนายอำนวย แฝงสาคู   
168บ้านหนองไผ่  042670146 
169บ้านนาดี2นายกี้ พรหมวงค์ 042610029 
170บ้านสงเปือยเหนือนายเพ็ญสมัย แก้วตา 042610449 
171ไตรมิตรวิทยาคมนายอาทิตย์ ทองรอบ   
172ห้วยยางจอมมณีนายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาต 042613241 
173บ้านโนนตูม  042636200 
174บ้านคำผึ้ง  042636152 
175บ้านจอมมณีใต้  042613244 
176บ้านไร่  042612718 
177บ้านนาหัวภูนางเยาวลักษณ์ สะภา 042610049 
178บ้านเหล่าป่าเป้ดนายประศักดิ์ชัย ปู่ทา 042610518 
201ชุมชนบ้านม่วงไข่นายคุณาธรณ์ พลสาร 042638070 
202บ้านคำสร้อยนายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ 042681254 
203บ้านด่านมน  042614989 
204บ้านโนนเกษม  042681010 
205บ้านภูแผงม้านายเผย สุพรรณโมก 042680178 
206คำแฮดประชาสรรค์นายสมชัย เจริญไกร 042680043 
207บ้านคำนางโอกนายไพศาล เจริญราษฎร์ 042680038 
208บ้านนาหลวง2    
209บ้านบะนายชุมพล ประเทพา   
210บ้านป่าแดงนายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 042681302 
211บ้านหนองสระพังนายเมฆสุวรรณ วังวงศ์ 042680014 
212บ้านอุ่มไผ่  042670151 
213ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยนายสุเพศ ยุติพันธ์ 042680040 
214บ้านคำบง1นายสังคม วีระพันธ์ 042670110 
215บ้านคำพอก2  042680351 
216บ้านนิคมร่มเกล้านายสุริยา เสียงเย็น 042680009 
217บำรุงพงศ์อุปถัมภ์นายธงชัย บุตรกาล 042638299 
218บ้านหนองนกเขียนนายทัศน์เทพ เทพสุระ 042680041 
219บ้านห้วยกอก1นายวิมาน พันธุวรรณ 042638067 
220เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์นายสุพจน์ ทาระขจัด 042760103 
221บ้านนากอก  042680008 
222บ้านนาสองเหมืองนายอภิเชก เผ่าภูไทย 042680042 
223บ้านน้ำเที่ยง2  016627826 
224บ้านนาอุดมนายวิจิตร คุณพูล 042619218 
225บ้านขอนแก่นนายกานต์ นักลำ 042670107 
226บ้านคำไหลนายพงศ์พิสิฎฐ์ จันปุ่ม   
227คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลา 042670101 
228บ้านป่าเตยนายอุดม ส่วยโสภา 042680187 
229ป่งแดงวิทยาคมนายสมชาย อุตสาหะ 042680036 
230บ้านเหล่าหลวงเตาถ่านนางฐนิศรา นักลำ 042680037 
231บ้านโนนสะอาด2นายชัยยา สาระไชย   
232บ้านหนองข่าประชาอุทิศนายอภินันท์ อินลี 042680010 
233บ้านหนองแวงใหญ่นายพิริยะ ทองมนต์ 0426800390857547891
301ชุมชนดอนตาลนายทวี ซามงค์ 042689091 
302บ้านนาม่วง    
303บ้านโพนสว่างนายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์ 042689487 
304บ้านห้วยกอก2  042670148 
305บ้านนาสะเม็งวิทยานายจิรวัฒน์ ผิวงาม 042613152 
306บ้านโคกพัฒนา  042610182 
307บ้านนาสะโนนายปิโย ลุสุข 042613173 
308นาหว้าประชาสรรค์นายวิทยา คนไว 042613170 
309บ้านหนองกระยังนายสมเกียรติ ศรีอาด 024613172 
310บ้านบาก2นายสุรชัย กุลวงค์ 042613168 
311บ้านนายาง  042613176 
312บ้านภูล้อมนางเยาวรัตน์ แก้วมะ 042670137 
313บ้านหนองบอน  042613181 
314บ้านภูผาหอมพัฒนา  042601026 
315บ้านป่าไร่นายไพโรจน์ ยืนยง 042613148 
316บ้านนาทามนายจิตติพงษ์ มัธยม 042670119 
317บ้านนาป่งนายสมหมาย นุทธบัตร 042613149 
318บ้านนามน  042670121 
319บ้านโนนสวาทนายบุญแสง สมไวย์ 042670127 
320บ้านห้วยทราย2นายสมบัติ ทานะสิงห์ 042613169 
320บ้านห้วยทราย 2นายสมบัติ ทานะสิงห์   
321บ้านหนองเม็กนายธนัตถกานต์ ลามุล 042670147 
322ชุมชนโพธิ์ไทรนายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์   
323บ้านแก้ง2  042613280 
324บ้านโคกหนองหล่มนายสมพร หมันสิงห์ 042640564 
325บ้านคำดู่นายสุริยัน ทรัพย์ผล   
326บ้านดงนายวชิระ แสงบุญ 042610201 
327บ้านนาคำน้อย1นางวรารัตน์ ศักขิณาดี 042613171 
328บ้านนาโพธิ์นายเดชดำรง ตุระซอง 042613178 
329บ้านภูวง  042613305 
330บ้านเหล่าหมีนายอนันต์ ปริปุรณะ   
331บ้านโคกสว่าง1นายเสน่ห์ สุพรรณ 042613306 
332บ้านท่าห้วยคำ  042613307 
333บ้านนายอนายทักษิณ สุวรรณไตรย์ 042613277 
334บ้านป่าพยอมนายสุทัศน์ บุญแพง   
335สยามกลการ4    
336บ้านเหล่าแขมทอง    
401บ้านดงหลวงนายไพฑูรย์ ศรีหลิ่ง 042697051 
402บ้านเปียดนายอารักษ์ ทองมหา 042697222 
403บ้านโพนแดงนายพงษ์ศักดิ์ คนหมั่น 042697237 
404บ้านโสกนายศิโรจน์ อาจวิชัย 042697144 
405บ้านกกตูมนายชาญวุธ แสงฤทธิ์ 042670104 
406บ้านแก้งนางนายวุฒิชัย ไชยกาศ 042670106 
407บ้านขัวสูงนายมนาส สาระไชย 042670108 
408บ้านนาหินกองนายทองสม สมลับ 042670124 
409บ้านปากช่อง    
411บ้านสานแว้นายธิรัตน์ เหลือผล 079452086 
412หมู่บ้านป่าไม้  042670131 
413ร่มเกล้านายรังสรรค์ สุทารัมย์ 042644028 
414บ้านก้านเหลืองดงนายนิพนธ์ สินพูน 042644027 
415บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ  042697023 
416บ้านนาหลักนายธีรกร เชื้อคำจันทร์ 0899404401 
417บ้านฝั่งแดงนายศรีเนือง ใสลำเพาะ 042670133 
418บ้านโพนไฮสิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 042610461 
419บ้านมะนาวนายสมบูรณ์ ศรีหาพล   
420บ้านหนองคองนายสมศักดิ์ ศรีมาชัย 042619522 
421พระราชทานบ้านหนองหมู  042670152 
422ชุมชนบ้านหนองบัวนายประศักดิ์ จิตอามาตย์ 042644515 
423บ้านชะโนด 2นายสุเทพ ทองผา 042610531 
424บ้านน้ำบ่อดงนายจำรัส รัตนวิชัย   
425บ้านหนองยางนายวทัญญู ปังอุทา 042610457 
426บ้านหนองหนาวนายภาสกร จันทะรักษ์   
427บ้านเหล่าดง  042610529 
428บ้านย้อมพัฒนานายธวัชชัย อยู่พุก   
501บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501นางรัตนภรณ์ คนหาญ 042691213 
502บ้านโนนสังข์ศรีนางวรกัญญาพิไล แกระหัน 042690176 
503บ้านม่วงนายฉลาด สุพร 042684000 
504บ้านแมดนางสาวอนัตตา ชาวนา 042684009 
505บ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)นางภัทรสิริย์ ไชยธงยศ 042691416 
506บ้านเหล่านายทักษิณ คนซื่อ 042684118 
507บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร"นายบุญทอม สุพรรณ   
508บ้านโคก2นายเชิญสิน ไชยเพชร 042684020 
509บ้านดงยาง1ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐ 042684021 
510บ้านดอนป่าแคน  042689040 
511บ้านตูมหวานนายเอกราช พรหมพิบูลย์ 042684022 
512บ้านแฝกว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโย   
513ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)นางศิวพร อาจหาญ 042684196 
514บ้านโพนงามนายปานไทย ภูล้นแก้ว 042636061 
515บ้านหนองสระพังทองนายเพลินศักดิ์ บุตดีวงศ์ 042610463 
516ห้วยตาเปอะนายวรชาติ สกุลเดช 042601715 
517ชุมชนบ้านคำชะอีนายสมปอง เสียงล้ำ 042635061 
518บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  042615212 
519บ้านแก้งช้างเนียม  042670100 
520บ้านนาปุ่ง  042670120 
521บ้านโนนสว่าง1นายอิทธิพล พุทธพรหม   
522บ้านหนองกะปาด  042690185 
523วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญบ้านห้วยทราย"ราษฎร์ประสงค์"นายกิตติพล ห้วยทราย 042691411 
524บ้านกลางนายธงชัย ถิตย์ฉาย 042670105 
525บ้านคำบกราษฎร์นุกูลนายประภาส หมั่นเรียน 042670102 
526บ้านบาก1  042690210 
527บ้านห้วยลำโมงนายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ 042670149 
528บ้านหนองเอี่ยนนายวรเชษฐ์ พันโกฏิ 042636040 
529บ้านโคกสว่าง2นางวัชราภรณ์ สกุลทราย   
530บ้านนาหลวง1  042690213 
531บ้านหนองบงนายประยุทธ ศรีเสน 042636140 
532บ้านหนองไฮ  042690212 
533บ้านเหล่าสร้างถ่อนายจักรกฤษ โลคลัง 042690189 
534บ้านซ่งนายสุรไกร แสนโสม 042691453 
601บ้านหว้านใหญ่นายยุทธพล คำมุงคุณ 042699260 
602บ้านนาขามป้อมวิทยาคมนางปิยะมาศ ขวานคร 042699455 
603บ้านนาดีโคกสวาทนายธีระพล พันธุพาน 042610522 
604บ้านป่งขามนางทัศนีย์ บุญมาศ 042699310 
605สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษาสิบเอกจิตติ ช่างแกะ   
606บ้านสองคอนจ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทอง   
607บ้านหนองผือดอนม่วง  042699457 
608บ้านหว้านน้อย  042699454 
609บ้านนาแพงโคกน้ำสร้างนายรังสิต บุญพอ 042699452 
610เมืองพาลุกากรภูมินายไชยนะคร บัวระพันธ์ 042672590 
611บ้านขามป้อมนายพิพัฒน์พล ปุริมานุรักษ์ 042694080 
612บ้านชะโนด 1ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง 042613483 
613บ้านทรายทองนางกานต์พิชชา ผิวผ่อง 042672549 
614บ้านโนนสว่าง 2    
615ชุมชนบ้านบางทรายน้อยนายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์ 042639251 
701ชุมชนเมืองหนองสูงนายไพโรจน์ กลางประพันธ์ 042635066 
703บ้านนาตะแบง 2นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม 042680286 
704บ้านนาหนองแคนนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ 042670122 
705บ้านบุ่งนายศิริพร บุญทะระ 042619018 
706บ้านวังไฮนายจรูญ คนหาญ 042670141 
707บ้านโนนยางนายเศรษฐชาติ ชาวันดี   
708บ้านคำพอก1นายวิทยา วังคะฮาต   
709บ้านงิ้วนายยุทธชัย น้อยทรง 042670116 
710บ้านวังนอง  042670140 
711บ้านหนองโอใหญ่นายโอภาส จันปุ่ม 042690196 
712บ้านโคกกลาง  042670114 
713บ้านคำพี้นายกฤษฎา อาจวิชัย 042670112 
714บ้านโคกหินกองนายทองพูล ไตรยวงค์ 042670115 
715บ้านเป้าป่าแสดนายสโมสอน หนองสูง   
716บ้านภูนายพิจิตร สุนทรส 042670135 
717บ้านแวงนายเสกสรร อาจวิชัย 042670142 
718บ้านหลุบปึ้ง  042670154 
719บ้านเหล่าน้อยนายพิพัฒน์ แสนโสม 042670150